nl

Algemene voorwaarden

In deze Algemene Voorwaarden van UmA & LiFeCoaching betekent:

• Diensten: de diensten die UmA & LiFeCocahing aanbiedt via haar verkooppunten en haar website www.umalifecoaching.be.

• Klant: Klant/ondernemer en/of de klant /consument.

            • Klant/ ondernemer: de natuurlijke – of rechtspersoon die koopt voor beroepsmatige doeleinden

            • Klant/ consument: de natuurlijke persoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden koopt.

1. Enkel deze voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen UmA & LiFeCoaching en de klant. De klant erkent voorafgaand aan het afsluiten van de verbintenis tot het leveren van enige dienst, de algemene voorwaarden te hebben ontvangen , gelezen en begrepen. En die bovendien door ondertekening ervan en/of door de expliciete bevestiging per mail ,uitdrukkelijk aanvaard worden. Afwijkingen zijn slechts mogelijk mits partijen schriftelijk én gezamenlijk deze overeengekomen zijn. Zo beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk de voorkeur geven aan een afwijking van deze voorwaarden of aan een bijzondere overeenkomst, blijven deze voorwaarden minstens op aanvullende wijze gelden.

2. Elke annulering van de overeenkomst dient voor de klant steeds te gebeuren per aangetekend schrijven en is slechts geldig mits uitdrukkelijke aanvaarding door UmA & LiFeCoaching. In geval van dergelijke aanvaarding is de klant, naast de vergoeding van de reeds geleverde prestaties, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 20% van de waarde van de betreffende overeenkomst, tenzij UmA & LiFeCoaching een hogere schade aantoont.

3. De uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn nooit bindend voor Uma & LiFeCoaching. Alsook dat enige vertraging nooit aanleiding kan geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst ten laste van Uma & LiFecoaching.

4. De overeenkomst is gesloten aan de op de factuur vermelde prijzen en de daarin voorziene betalingswijze, die in regel is : voor aanvang van de dienstverlening.

5. Voor de Klant/ ondernemer zijn alle prijzen exclusief BTW en andere kosten (oa transport) , tenzij expliciet anders wordt voorzien.

6. Voor de Klant/consument zijn alle prijzen inclusief BTW. Andere kosten( oa transport) worden afzonderlijk in rekening gebracht tegen het wettelijk tarief op het ogenblik van afsluiting van het contract. Vanaf 01 januari 2023 bepaald op 0,4259 euro/km.

7. De facturen van UmA & LiFecoaching zijn, behoudens andersluidende schriftelijke bedingen, contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel te Wellen, Langenakker 15B. Andere betaalmethodes zijn mogelijks mits goedkeuring door de klant en UmA & LiFeCoaching.

8. Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig vereffend is op de 14° kalenderdag na de factuurdatum, wordt een 1ste (gratis) herinneringsbrief verzonden. Na het verstrijken van deze termijn van 14 kalenderdagen, die ingaat op de 3de werkdag na verzending per post of bij een elektronische verzending: de 1ste kalenderdag volgend op de dag van de verzending, en wanneer de factuur nog steeds (geheel of gedeeltelijk) onbetaald is, zal een schadevergoeding verschuldigd zijn, bovenop de verwijlintresten cfr art. 5, 2de lid van de wet van 02-08-2002.

In geval van gehele of gedeeltelijke NIET-betaling van de schuld na het verstrijken van voormelde termijn van 14 kalenderdagen, zullen verwijlintresten verschuldigd zijn tegen de referentieintrestvoet vermeerderd met 8 procentpunten cfr. art. 5, 2de lid van de wet van 02-08-2002.

Alsook een forfaitaire schadevergoeding, als volgt:

a./ 20€ als het verschuldigd saldo lager dan of gelijk aan 150€ is;

b./ 30€, vermeerder met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01€ en 500€ is, als er nog een verschuldigd bedrag ist ussen 150,01€ en 500,00€;

c./ 65€, vermeerderd met 5% van het nog verschuldigde bedrag op de schijf boven 500€, met een max. van 2.000€, als verschuldigd bedrag hoger van 500,00€ is.

Wanneer na het verstrijken van de termijn vermeld in de 1ste herinneringsbrief, nog steeds niet werd overgegaan tot algehele betaling van de verschuldigde som, zal een ingebrekestelling volgen per aangetekende zending.

Een nieuwe termijn van 14 kalenderdagen die ingaat op de 3de werkdag na verzending ervan vangt aan.

Bij gebreke van betaling na het verstrijken van deze termijn, kunnen verdere gerechtelijke stappen worden ondernomen, waarvan de kosten vallen ten laste van de cliënt.

9. In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft UmA & LiFecoaching het recht, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak tot schadeloosstelling.

10. De betaling houdt in dat de klant de dienstlevering als conform beschouwd.

11. De Klantoper dient de facturen van UmA & LiFecoaching, in geval van betwisting, door middel van een aangetekende brief te protesteren binnen de 14 kalenderdagen na de factuurdatum ervan, en dit op straffe van verval.

12. Indien UmA & LiFecoaching de opdracht niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder begrepen wordt ongevallen, oorlog, stakingen, lock-outs, opstanden, gebrek aan vervoermateriaal, natuurfenomenen zoals storm,orkaan,.. enz., heeft UmA & LiFecoaching het recht aan de overeenkomst een einde te stellen zonder enige verdere schadeloosstelling aan de Klant.

13. Voor de Klant/ ondernemer bedraagt de schadevergoeding waartoe UmA & LiFecoaching op basis van deze overeenkomst kan aansprakelijk zijn, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, maximaal 20 % van de betreffende factuurwaarde. In geval de Klantr/ ondernemer aanspraak meent te kunnen maken op zulk een vergoeding dient hij de gebreken en zijn schade op tegensprekelijke wijze te bewijzen. Het is hem niet toegelaten betaling van openstaande facturen in te houden of uit te stellen.

14.UmA & LiFeCoaching aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de klanten voor enige schade dan in het geval dat haar aansprakelijkheidverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat. UmA & LiFeCoaching is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winsten en schade door bedrijfsstagnatie. UmA & LiFeCoaching zal niet aansprakelijk worden gesteld indien de klant er de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

15. De Klant verbindt er zich onherroepelijk toe noch direct noch indirect werknemers of gewezen werknemers van UmA & LiFecoaching in dienst te nemen. Deze bepaling geldt tot één jaar na het verrichten van de laatste dienstverlening of tot één jaar na het einde van de samenwerking (de laatste datum van de twee wordt in aanmerking genomen). Ook zal de Klant noch rechtstreeks noch onrechtstreeks (in de ruimst mogelijk zin) bepaalde opdrachten aan deze mensen toevertrouwen. In geval van inbreuk op deze clausule zal de Klant aan UmA & LiFecoaching een schadevergoeding betalen die gelijk is aan 24 maanden brutoloon, oftewel de potentieel voorzienbare schade, van de werknemer of de ex-werknemer, zoals de laatste maal is betaald door UmA & LiFecoaching of de aan haar gelieerde onderneming.

16. De klant aanvaardt uitdrukkelijk dat foto's en video's die tijdens de activiteit gemaakt worden door UmA & LiFeCoaching, via eender welk medium (drukwerk, website, sociale media, dvd, …) openbaar mogen worden gemaakt alsook voor promotiedoeleinden mogen worden aangewend. Tenzij de deelnemer zich uitdrukkelijk beroept op zijn recht op afbeelding.

17.Het is echter niet toegelaten om als klant audio en/of video opnames van de activiteit te maken en/of te verspreiden zonder de toestemming van UmA & LiFeCoaching. Bij schending van dit artikel wordt de klant onherroepelijk uit de activiteit gezet zonder dat hij of zij op enige vorm van terugbetaling gerechtigd is, terwijl wij ons het recht voorbehouden om de inschrijver aansprakelijk te stellen voor de schade die wij hebben geleden.

18. Wij beschikken over het recht om de klant van een activiteit met storend gedrag of storend GSM/tablet/computergebruik uit de zaal te zetten, zonder dat hij of zij op enige vorm van terugbetaling gerechtigd is.

19. Deze algemene verkoopsvoorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door UmA & LiFeCoaching van alle andere haar toekomende wettelijke of contractuele rechten.

20. Het is de klant verboden zijn rechten en verplichtingen onder de met UmA & LiFeCoaching afgesloten overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van UmA & LiFeCoaching. Elke ongeoorloofde overdracht zal van rechtswege nietig zijn.

21. Een eventueel in gebreke blijven van UmA & LiFeCoaching om de uitvoering te eisen van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepaling kunnen impliceren.

22. De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen.

23. De overeenkomst tussen de klant en UmA & LiFeCoaching wordt beheerst door het Belgisch recht.

24. Voor alle geschillen met betrekking tot de geldigheid, interpretatie en uitvoering van deze overeenkomst en haar algemene (verkoops)voorwaarden zijn enkel de rechtbanken van Limburg afd. Tongeren bevoegd.

Update:10/2023.